Лекции по Икономика

8. Енергийни ресурси.

1. Характеристика и класификация на енергийните ресурси
Използването на енергията от човека има 2 страни:
• Икономическа - изразява необходимост да се преодолее недостига на невъзобновими енергийни източници
• Екологична - да се ограничи вредното въздействие на енергетиката в/у околоната среда

Световния енергиен баланс се характеризира с:
• Енергия добивана от въглища и газ - над 50% от ел.енергията, добивана в ЕС
• Атомна енергия - този вид енергия осигурява 6.5% от енергията в света и 15.7% от електричеството в света.
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници - подкрепя се в рамките на евройпеската общност

Енергийните ресурси се разделят на две основни групи: невъзобновими и възобновими.
Невъзобновимите ресурси се разделят на две групи : изкопаеми горива и ядрена енергия
Изкопаемите горива: Изгарянето на твърди изкопаеми горива е най-разпространения и стар начин за производство на енергия . Всеки един от процесите в рамките на това производство влияе негативно върху околната среда . В хода на процеса се отделят емисии на въглероден двуокис , серен двуокис, азотен двуокис, прах и твърди частици. Въглеродния двуокис е главния виновник за парниковия ефект,а серния и азотния двуокис – спомагат за образуването на киселинните дъждове и заедно с праха, който се отделя от това производство влошават качеството на въздуха.Твърдите горива са най-сериозния замърсител на въздуха.
Ядрена енергия: Нормалната работа на една ядрена централа не представлява сериозна заплаха за околната среда. Проблемите възникват от съхраняването и третирането на обработеното ядрено гориво, както и от опасността от аварии. Продължителното съхраняване на ядреното гориво е сериозен проблем, за който все още няма надеждни технически решения. Опасенията се засилват и от рисковете и проблемите , които ще се появят след извеждането на ядрената централа от експлоатация.

Възобновими ресурси:
Слънце - Слънчева енергия – слънчевата светлина може да бъде директно превърната в електричество и захранва фототермични електроцентрали и слънчеви панели (колектори).
Има 2 начина за използване на тази енегрия:
1. Построяване на слънчеви котли и получаване на топлинна енергия
2. Използване на слънчеви панели или колектори, които директно превръщат слънчевата енергия в електрическа. Tова производство не замърсява околната среда, но негативното въздействие на този подход е, че след излизането от употреба на слънчевите панели (колектори) се превръащат в отпадък, който е сериозен екологичен проблем.

Вода - Хидроенергия - около 1/5 от електричеството е света се произвежда от ВЕЦ. Течащата вода притежава енергия, която се трансформира в механична и от там в електрическа. Хидроенегрията се натрупва най-често от язовирите.
Недостатъци: зависи от годишните сезонни валежи, изграждането на ВЕЦ оказва негативно въздействие в/у околната среда.

Вятър - Вятърна енергия - най-бързо растящия източник на енергия в света. Представлява чиста и ефективна, модерна технология. Една голяма вятърна турбина може да осигури електричество за 1000 домакинства. Производството на електроенергия се осъществява от генератори.
Недостатък: вятъра е непостоянен енергоизточник.
Негативни въздействия: Много е шумна и загрозява пейзажa

Геотермална енергия - топлината, получена от земните недра. Тя е постоянна, практически неизчерпаема и екологична. Геотермалнате ел. централи използват естествена земна енергия, за да произвеждат водна пара. Така получената пара задвижва турбина, която да произвежда електричество. Тези технологии най-широко се използват вече от десетилетия в Нова Зеландия и Исландия.
Негативни въздействия: високи начални инвестиции, извършва се топлинно замърсяване на околната среда, горещата вода създава много корозионни проблеми на инсталацията, а това оскъпява цялата технология.

Енергия на биомаса - технологията за биомасата използва възобновяеми ресурси за производство на различни видове продукти, свързани с енергията. Към биомасата спадат всички биологични отпадъци от земеделието и лесовъдството. Енергията от биомасата се получава по 2 начина:
- Чрез директно изгаряне, при което се получава биогаз
- Чрез разлагане на растителна маса, чрез която се получава етанол

Основни групи източници на биомаса:
1. Растителни енергийни ресурси
2. Дървени култури - бързо растящи дървета с твърда дървесина
3. Селскостопански култури
4. Водни култури
5. Битови отпадъци
Негативни въздействия: сравнително бавно се възстановяват

Водородна енергия - водородът ще бъде основен източник на енергия в бъдещето според експерти. Най-добрият потенциал за производство на водород с оглед бъдещото потребление са 4 категории: термохимични, електрохимични, фотоелектрохимични, фотобиологични. Това е най-чистия енергиен източник и е в голямо количество, лесно се складира и пренася. Методите за получаване са много скъпи.

Класификация на енергийните ресурси
биомаса
Енергийни ресурси
невъзобновими
възобновими
Изкопаеми горива
Ядрена енергия
въглища
петрол
Слънце
Вода
Вятър
Геотермална енергия
природен газ