Лекции по Икономика

9. Водни ресурси.

Характеристика на водата.
Водата е възобновим природен ресурс. Тя играе изключително важна роля в природата. Като природен ресурс тя е един от незаменимите фактори на природната среда и е жизнено необходим за човека, животинския и растителния свят .Без водата, животът на Земята е невъзможен. Тя е незаменима за задоволяване на основните потребности на човека, за здравето, производството на храна, енергия, за поддържането на регионални и глобални екосистеми. Водните ресурси на планетата заемат 361 млн.км2 или 61% от земната повърхност..Обемът на световния океан представлява 97.5% от общото количество на всички води. За България водните площи са 201 040 ха или заемат 1.81% от общата територия на страната.

Консумация и недостиг на питейна вода
Недостигът на вода нараства заедно с увеличаването на населението, промените в климата и замърсяването на оклната среда. Днес повече от един милиард души нямат достъп до чиста питейна вода. Консумацията на вода в световен мащаб е нараснала седем пъти в рамките на XX век. Най-големи консуматори на вода са индустрията, селското стопанство и битовия сектор. Следващият по-голям потребител на вода е комунално-битовото стопанство.
При отчитане разхода на вода е необходимо да се отчитат три компонента - разходи по доставката, такса водоползване и разходи по отвеждане и пречистване на отпадъчните води; Тези три компонента формират цената на изразходваната вода.

Водните ресурси се характеризират по два основни показателя – количество и качество
1) Количествена характеристика - водните ресурси изглеждат практически неизчерпаеми
използват се два показателя:
• водни ресурси на глава от населението
• използване на водните ресурси /водопотребление/.
2) Качествена характеристика на водата - водните ресурси са крайно недостатъчни.
- определя от атропогенното въздействие, което се изразява в различни типове замърсяване от точки. и дифузни източници на замърсяване.

Водният баланс на територията на една страна се формира от повърхностните и подземните води.
Повърхностни води - се формират от водите на реките, езерата, язовирите, междинните води, крайбрежните води, ледниците.Те са главният резерв на вода в Европа и съставляват около 70 % от общото количество.
Повърхностните води се разделят на 3 категории:
• за питейно-битови нужди
• за рибовъдство, воден спорт, водопой на животни и др.
• за промишлени и напоителни нужди.

Подземните води са все още малко познати и представляват трудност за изследователите. Те се характеризират със следното:
• скрити са и се намират на труднодостъпни места;
• скоростта им на придвижване е ниска;
• престояват дълго под земята;
• реагират бавно на промените на повърхността.

Подземните води играят важна икономическа и екологична роля и имат съществено значение за здравето на хората. Като правило, количеството и качеството на подземните води е много стабилно, но човешката дейност, предизвикваща замърсяване или свръх експлоатация на подземните води, обаче може да доведе до драстични изменения, като периодът на възстановяване би се измервал със столетия. Подземните води се категоризират в четири категории:
• за питейно-битови нужди;
• за напояване и промишлени нужди;
• непригодни за ползване - не могат да се възстановят или са икономически неизгодни

Форми за използване на водните ресурси
Познати са две форми на използване на водните ресурси:
• Водоползване – изразява се в запазване на количеството на използваната вода. Такива водоползватели се явяват хидроенергетиката, водния транспорт, рибното стопанство, почивното дело, здравеопазването, спортуването и др.;
• Водопотребление – свързано е с количествено изземване на водата при нейното използване. Такива водопотребители се явяват индустрията, селското стопанство и битовия сектор. Това изземване на водата от своя страна може да се осъществи чрез три системи на използване на водните ресурси:
1) Линейна система или еднократно изполване – когато водата частично или пълно се употребява в технологичния процес, в резултат на което количеството намалява.
2) Последователна система или поетапно използване – когато водата технологично се потребява от няколко производства или отделни стопански звена, които предявяват различни изисквания към нея
3) Оборотна система или оборотно използване – когато едно и също количество вода се използва многократно в дадено производство, след което се пречиства и отново същата вода се връща в производствения процес.

ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ В БЪЛГАРИЯ
Интегрираното управление на водните ресурси е подход, който координира развитието на управлението на водите, земята и жизненоважните екосистеми.ИП за управление на водите в България е изграден на базата на три законодателни рамки – международното, европейското и българското законодателство.

А/ Международно законодателство – Международното законодателство включва всички международни конвенции и съглашения в областта на пресните води, които България официално е подписала и ратифицирала. (Дунавска конвенция, Хелзинска конвенция, Рамсарска конвенция )

Б/ Европейско законодателство – Основните нормативни документи са Европейските директиви. Най-голямо значение за управление на водите има Рамковата директива за води 2000/60/ЕС, която обхваща всички останали водни директиви. Тази директива въвежда някой основни подходи и принципи за управление на води:
1. Басейнов принцип на управление на водите.
2. Устойчиво използване на водите
3. Екосистемен подход за оценка и управление на водите
4. Прилагане на принципа «замърсителят плаща»
5. При управлението на водите се изисква самофинансиране на всички
дейности в рамките на речния басейн.

В/ Национално законодателство – Б-я се е ангажирала да приложи Рамковата директива за водата
Рамковата директива -регламентира основните принципи и правила за управление на водите
В България водните ресурси се управляват чрез 4 басейнови дирекции:
1) Северна басейнова дирекция – управлява водите в посока на р. Дунав
2) Черноморска басейнова дирекция – управлява водите в посока на Черно море
3) Югоизточна басейнова дирекция – управлява водите на реките Марица, Арда и други по-малки реки
4) Югозападна басейнова дирекция – управлява водите на реките Места, Струма и други по-малки реки