Лекции по Икономика

7. Оценяване и калкулиране.

Оценяването е свързано с една от особеностите на счетоводството за използуване основно на стойностния измерител. Съгласно ЗС и НСС оценяването се извършва по историческа цена, т.е. стойността при тяхното придобиване или възникване.

Оценките се разделят на:
 а/ текуща – свързана с времето на придобиване на актива, като се използуват следните измерители:
 − цена на придобиване – при покупка на актива, която включва: фактурна стойност, товароразтоварни разходи, транспортни разходи, ДДС ако получателят не е регистрирано лице (в случаи, когато получава актива от регистрирано) и др. При внос освен горните елементи се включват: мито, митнически такси, акциз( ако стоката е акцизна).
− себестойност – използува се, когато предприятието само произвежда актива и включва основните производствени разходи.
− справедлива цена (продажна, пазарна, борсова). Това е цената, по която един актив може да бъде заменен или даден пасив погасен при пряка сделка между информирани купувач и продавач. Борсовата цена се използува за акции и облигации, регистрирани на фондовата борса и продаваеми. Ако липсва такава се ползват продажната или пазарната.

б/ периодична – тя е свързана с принципа на предпазливостта и се извършва съгласно ЗС, МСС и НСС

Калкулиране – използува се за обхващане разходите по отделни обекти, които са предварително определени с цел формиране на себестойността им. Обект на калкулиране е продукт на труда или услуга, които се създават и извършват в предприятието (например 1кг доматено пюре, 1т кафяви въглища, 1л олио, ремонт на лек автомобил и др.). За всяка калкулационна единица се съставя калкулация, която съдържа разходи, диференцирани от самото предприятие. Себестойността се определя от стойността на употребените материали, разходи за преработка, разходи за запати, осигуровки, амортизация и други, свързани с производството на съответната продукция. Калкулация на продукция в текстилната промишленост /примерна/
Разходите са вода са със значителна стойност, когато се ползват услугите на апритурен цех. Отделните статии също могат да бъдат детайлизирани, например по видове материали.