Лекции по Икономика

8. Балансово обобщаване.

Балансово обобщаване – То се реализира чрез баланса, който според професор д-р Иван Душанов и може да се разглежда “като информационна система, която изразява синтезирано към даден момент състояние на стопанските средства и на източниците на предприятието”

Счетоводният баланс служи за обобщаване в определен момент на средствата в дадено предприятие според конкретния им имуществен състав и според произхода им. Този способ се използва и в други сфери на стопанския живот. Например : баланс на ресурсите, баланс на доходите, платежен баланс.
Той има две страни - актив и пасив. В актива се отразяват средствата, а в пасива източниците на тези средства. Произхожда от латинските думи “bis” и “lanx”“давам - вземам”, “равновесие” и отразява едно и също нещо, представено в двустранна форма с помощта на стойностния измерител. Съгласно ЗС чл.27 (ал.1) счетоводният баланс включва балансова и задбалансова част и се съставя в двустранна и едностранна форма. Активите и пасивите се представят систематизирано в раздели, групи статии, като последните се подреждат по степен на същественост. Задбалансовата част съдържа условни активи и пасиви, признати и оценени съгласно счетоводните стандарти. Малките предприятия могат да представят баланс само с раздели и групи. Балансът дава отговор на въпроса с какви средства разполага дадено предприятие и какъв е произхода на тези средства. В общите разпоредби на НСС активът е определен като ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от които се очаква бъдеща икономическа изгода, а пасивът като съществуващо задължение на предприятието, което произтича от минали събития и чието уреждане се очаква да доведе до изтичане на ресурси – носители на икономическа изгода. Балансът е унифициран и стандартизиран по отношение на раздели и групи, като в същото време се явява една отворена система.

Активът има следните раздели: “А” Дълготрайни активи “Б” Краткотрайни активи
Пасивът има три раздела: “А” Собствен капитал “Б” Дългосрочни пасиви “В” Краткосрочни пасиви
Групите се обозначават с римски цифри, а статиите с арабски.

Видове балансови статии 
Като съставна част на баланса статията показва еднороден ресурс или източник. Тя се явява самостоятелна информационна единица. Класифицирането им може да бъде извършено от различни гледни точки:
1. В зависимост от икономическата им природа а/ активни; б/ пасивни.
2. В зависимост от функционалната им роля и предназначение: а/ основни; б/ корективни (регулиращи) – чрез тях се отчита промяна в оценката на актива или пасива. Те съществуват заедно с основната статия. Делят се на:
− корективни увеличаващи (допълващи) увеличават стойността на основната и се отразяват в същата страна на баланса, където е статията, която допълват;
− корективни намаляващи – намаляват стойността на основната статия и се отразяват в срещуположната страна в баланса (например амортизацията).
Пример: В началото на отчетния период са придобити транспортни средства с цена 4000 лв. През периода е начислена амортизация 7000 лв., която ще намери отражение в статия амортизация (коригираща, намаляваща).