Лекции по Икономика

9. Балансови изменения в резултат на извършени стопански операции.

Всяка стопанска операция предизвиква изменения в баланса като променя: имуществото (актива); капитала (пасива); имуществото и капитала едновременно. Тези изменения се отразяват в конкретни балансови статии и се разделят на четири вида. Първи вид включва изменения само в актива, при което една активна балансова статия се увеличава, друга се намалява с една и съща стойност. Възможно е няколко да се увеличат една да се намали и обратно няколко да се намалят една да се увеличи, като равенството между стойностите се запазва. Тук една имуществена форма на капитала се трансформира в друга.
Пример: предприятие купува материали съгласно фактура на стойност 200 лв., задълженията към доставчика изплатени в брой. Материалите са заприходени в склада, съгласно складова разписка. Баланс/преди стопанската операция/
Капиталът в случая не се променя, а само неговото имуществено проявление по посока (+) и (-). Увеличават се материалите с +200 лв. и се намаляват паричните средства в брой -200 лв. След тази стопанска операция балансът ще изглежда така:
Изменението тук има абстрактен израз (какъвто е и характера на капитала) тъй като се сменя само формата му.
Пример: По решение на собственика неразпределената печалба от минали години се трансформира в специализирани резерви в размер на 100 лева. След промяната балансът ще изглежда така:
Изменението в този случай ще бъде: А=П+х-х Трети вид изразява увеличение на имуществото (в конкретна форма) и на капитала, като се променя сумата на актива и пасива (увеличават се). Промяна настъпва в капитала – привнесения.
Пример: Доставени са стоки съгласно данъчна фактура за 3000лв. задълженията към доставчика не са изплатени. Стоките са заприходени в склада съгласно складова разписка. След посочената стопанска операция балансът е:
Изменението в този случай ще има следния вид: А+х=П+х Четвърти вид – при него се засяга актива и пасива по посока намаление, т.е. намаление настъпва и в средствата и в източниците. Пример: Изплатени са задълженията към доставчика във връзка с предходната стопанска операция (3000лв.) със средства от разплащателната сметка, което ще доведе до следните изменения в баланса:
Изменението ще бъде А-х=П-х, като ще се намали сумата на актива и пасива. Възможно е да се съчетаят две балансови изменения.
Пример: Доставени са материали съгласно фактура за 13000лв. Задълженията към доставчика са изплатени от разплащателната сметка 4000 и средства от получен краткосрочен заем 9000лв. В случая се увеличава балансовата статия материали (13000). Намаляват се средствата по разплащателната сметка и се увеличава привлечения капитал (банков кредит) 9000лв. В този случай сумата на актива и пасива ще се увеличи с 9000лв. посочените балансови изменения потвърждават двойственото проявление на капитала– като имущество и като абстрактно– правна форма (капитал).
Изменението ще бъде А-х=П-х, като ще се намали сумата на актива и пасива. Възможно е да се съчетаят две балансови изменения.
Пример: Доставени са материали съгласно фактура за 13000 лв. Задълженията към доставчика са изплатени от разплащателната сметка 4000 и средства от получен краткосрочен заем 9000 лв. В случая се увеличава балансовата статия материали (13000). Намаляват се средствата по разплащателната сметка и се увеличава привлечения капитал (банков кредит) 9000 лв. В този случай сумата на актива и пасива ще се увеличи с 9000 лв. посочените балансови изменения потвърждават двойственото проявление на капитала– като имущество и като абстрактно– правна форма (капитал).