Лекции по Икономика

13. Счетоводно отчитане на финансовите и извънредните разходи.

I. Отчитане на финансовите разходи - финансовите разходи произтичат от извършваните от предприятието финансови операции. Отчитат се със синтетичните сметки от група Финансови разходи. Тези сметки според признака структура и предназначение са операционни, дебитират се през отчетния период със сумата на възникналите в предприятието финансови разходи, кредитират се за приключване в края на отчетния период в кореспонденция със сметка Печалби и загуби от текущата година и остават без салдо.

1. Отчитане на разходите за лихви - при начисляване на лихви за сметка на предприятието се дебитира сметка Разходи за лихви и се кредитира сметка Разчети по лихви. При изплащане на дължимите лихви: Дт сметка Разчети по лихив; Кт сметка РС в лв.

2. Отчитане на разходи по операции с финансови активи и инструменти - такива разходи възникват при продажба на финансови активи и инструменти, когато продажната им стойност е по-ниска от балансовата им стойност.

3. Отчитане на разходите по валутни операции - по сметка Разходи по валутни операции се отчитат отрицателните разлики породени от измененията на обменните курсове. При извършване на валутни операции и при преоценяване на валутни активи и пасиви към датата на съставяне на финансовия отчет на предприятието.

4. Отчитане на разходите от последващи оценки на финансови активи и инструменти:
Дт сметка Разходи от последващи оценки на финансови активи и инстументи
Кт сметки от група Дългосрочни финансови активи; група Краткосрочни финансови активи и други.

5. Отчитане на други финансови разходи - по сметка Други финансови разходи се отчитат платените от предприятието такси, комисионни и други подобни суми по левови и валутни операции. Тя се дебитира срещу кредитиране на сметки от група парични средства.

II. Отчитане на извънредните разходи - извънредни са разходите, които са възникнали случайно или са породени от събития извън обичайната дейност на предприятието и не се очаква да възникват отново в близко бъдеще. Тези разходи се отчитат със синтетичната операционна сметка Извънредни разходи. Тя се дебитира при възникване на извънредни разходи в предприятието. Кредитира се за приключване в края на отчетния период, а се дебитира сметка Печалби и загуби от текущата година.