Лекции по Икономика

14. Счетоводно отчитане на финансови и извънредни приходи на предприятието.

I. Счетоводно отчитане на финансовите приходи - финансовите приходи възникват в резултат на извършваните от предприятието финансови операции. В състава на тези приходи се включват приходите от съучастия, лихви в полза на предприятието, приходи от операции с финансови активи и инструменти, приходи от валутни операции, комисионни по финансови операции и други. Счетоводна информация за финансовите приходи се създава като се използват синтетичните сметки от група финансови проходи. Те са както следва: сметка Приходи от лихви, сметка Приходи от съучастия, сметка Приходи от операции с финансови активи и инструменти, сметка Приходи от валутни операции, сметка Приходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти и сметка Други финансови приходи. Според признака структура и предназначение тези сметки са операционни; кредитират се през отчетния период със сумата на възникналите и признатите финансови приходи в предприятието; дебитират се за приключване в края на отчетния период срещу кредитиране на сметка Печалби и загуби от текущата година, така тези сметки остават без салдо, а отчетените по тях приходи се отнасят в увеличение на финансовия резултат на предприятието за текущия период.

1. Отчитане на приходите от лихви - по кредита на сметка Приходи от лихви се отразяват сумите на начислените в полза на предприятието или получените лихви за текущия период. При начисляване на лихви в полза на предприятието се дебитира сметка Разчети по лихви и се кредитира сметка Приходи от лихви. При получаване сумата на начислените лихви се дебитира сметка от Група парични средства и се кредитира сметка Разчети по лихви.

2. Отчитане на приходите от съучастия - чрез сметка Приходи от съучастия се отчитат сумите на начислените в полза на предприятието или получените дивиденти от съучастия в други търговски дружества. При начисляване на дивиденти, които се полагат на предприятието, но все още не са получените се дебитира сметка Вземания от съучастия и се кредитира сметка Приходи от съучастия. При получаване на сумата на начислените дивидент се дебитира сметка от Група парични средства и се кредитира сметка Вземания от съучастия.

3. Отчитане на приходите от операции с финансови активи и инструменти- такива приходи възникват когато при продажба на финансови активи продажната им стойност е по-висока от балансовата им стойност.

4. Отчитане на приходите от валутни операции- като приходи от валутни операции се отразяват положителните разходи възникнали в резултат на измененията на обменните курсове при извършване на валутни операции и при преоценка на валутни активи и пасиви към датата на съставяне на финансовия отчет на предприятието. Приходи от валутни операции може да възникнат при получаване на суми по валутни вземания от чуждестранни клиенти и при изплащане на суми за погасяване на валутни задължения. При получаване на суми по вземания във валута е необходимо да се съпоставят левовата равностойност на постъпилите валутни средства определена по централен курс на БНБ за деня и левовата равностойност на вземането по неговия отчетен курс. Отчетен курс е този, по който вземането е било първоначално заведено, а ако е преоценявано - обменния курс на последната преоценка. Положителна курсова разлика възниква когато обменния курс, по който се оценява получената валута е по-висок от отчетния курс на вземането.
При изплащане на задължение във валута левовата му равностойност по отчетен курс се съпоставя с левовата равностойност на изразходваната за целта валута определена по централен курс на БНБ за деня на плащането. Положителна курсова разлика възниква когато обменният курс, по който е оценена изразходваната валута е по-нисък от отчетния курс на задължението.
При преоценка на парични средства и вземания във валута положителна курсова разлика се отчита ако заключителният курс на БНБ, по който се преоценяват е по-висок от отчетния им курс (тъй като това води до увеличение на левовата им равностойност).
При преоценка на задължения във валута положителна курсова разлика възниква ако заключителният курс е по-нисък от отчетния им курс, като това е свързано с намаление на левовата им равностойност.

5. Отчитане на приходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти- сумите на преоценките на финансовите активи се записват по дебита на сметките отразяващи съответните активи (от Група краткосрочни финансови активи; Група дългосрочни финансови активи и други) и по кредита на сметка Приходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти.

6. Отчитане на други финансови приходи- по сметка Други финансови приходи се отчитат такива текущи приходи по финансови операции, които не са намерили счетоводно отражение по останалите сметки от Група финансови приходи (например получени такси и комисионни по финансови операции).

II. Отчитане на извънредните проходи - извънредни са приходите, които са възникнали случайно, резултат са от събития извън обичайната дейност на предприятието и не се очаква да възникват отново в близко бъдеще. За отчитането им се използва сметка Извънредни проходи, тя е операционна. Кредитира се през отчетния период при възникване на извънредни приходи (такива приходи например са застрахователни обещетения за погинали активи при стихийни бедствия). Сметка Извънредни приходи се дебитира за приключване в края на отчетния период в кореспонденция със сметка Печалби и загуби от текущата година.