Лекции по Икономика

Основи на счетоводството

Лекции по Основи на счетоводството
Съдържание:

1. Счетоводството като информационна система.
2. Нормативна уредба на счетоводството.
3. Счетоводна политика.
4. Предмет на счетоводството, обекти.
5. Метод на счетоводството.
6. Документиране и инвентаризиране.
7. Оценяване и калкулиране.
8. Балансово обобщаване.
9. Балансови изменения в резултат на извършени стопански операции.
10. Двойно счетоводно отразяване и система на счетоводните сметки.
11. Текущо счетоводно отчитане.
12. Счетоводни грешки и тяхното отстраняване.
13. Обобщаване на счетоводната информация (сводка на отчетните данни).
14. Прилагани счетоводни форми.
15. Основи на организацията и технологията на счетоводството.


Лекции по Основи на счетоводството (вариант 2)
Съдържание:

1. Същност и характерни черти на счетоводството като информационна система.
2. Метод на счетоводството.
3. Балансовото обобщаване като способ на счетоводството. Счетоводен баланс. Модели балансови изменения.
4. Системата на счетоводните сметки като способ на счетоводството.
5. Класификация на счетоводните сметки.
6. Двойното записване като способ на счетоводството.
7. Текущо счетоводно отчитане.
8. Оценяването и калкулирането като способи на счетоводството.
9. Счетоводно отчитане на ДМА (Дълготрайни материални активи).
10. Счетоводно отчитане на материалите.
11. Методи за оценяване на материалните запаси при тяхното потребление.
12. Счетоводно отчитане и разходи по икономически елементи и по видове дейности.
13. Счетоводно отчитане на финансовите и извънредните разходи.
14. Счетоводно отчитане на финансови и извънредни приходи на предприятието.