Лекции по Икономика

Сметкоплан 2014 - Раздел 2

Сметкоплан, обновен през 2014 г.

РАЗДЕЛ 1: СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛ И ЗАЕМИ 
РАЗДЕЛ 2: СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
РАЗДЕЛ 3: СМЕТКИ ЗА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
РАЗДЕЛ 4: СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ
РАЗДЕЛ 5: СМЕТКИ ЗА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
РАЗДЕЛ 6: СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ
РАЗДЕЛ 7: СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ
РАЗДЕЛ 9: СМЕТКИ ЗА УСЛОВНИ АКТИВИ И УСЛОВНИ ПАСИВИ

РАЗДЕЛ 2: СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ


група 20: Дълготрайни (Дългосрочни) Материални Активи
201

Земи (Терени)
Активна
Аналитична
202

Сгради и конструкции
Активна
Аналитична
203

Съоръжения
Активна
Аналитична
204

Машини, оборудване и компютри
Активна
Аналитична

2041
Машини2042
Оборудване2043
Компютри и оборудване към тях2044
Касови апарати с фискална памет


205

Транспортни средства
Активна
Аналитична
206

Офис обзавеждане и друго стопанско обзавеждане
Активна
Аналитична
208

Библиотечни фондове
Активна

209

Други дълготрайни материални активи
Активна
Аналитична

2091
Инвентарен амбалаж2092
Инструменти2093
Други дълготрайни материални активи 2094
Неамортизируеми дълготрайни материални активи
група 21: Дълготрайни (Дългосрочни) Нематериални Активи
212

Продукти от развойна дейност
Активна
Аналитична
213

Права върху интелектуална собственост
Активна
Аналитична
214

Програмни продукти
Активна
Аналитична
215

Права върху индустриална собственост
Активна
Аналитична
219

Други дълготрайни (дългосрочни) нематериални активи
Активна
Аналитична

2191
Ограничени вещни права2192
Права на ползване2193
Суперфиция 2194
Разходи за ремонти и подобрения на чужди наети дълготрайни материални активи
група 22: Дългосрочни Финансови Активи и Вземания
221

Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия
Активна
Аналитична

2211
Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия в страната2212
Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия в чужбина


222

Дългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия
Активна
Аналитична

2221
Дългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия в страната2222
Дългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия в чужбина


223

Дългосрочни инвестиции в съвместно контролирани предприятия/смесени предприятия
Активна
Аналитична

2231
Дългосрочни инвестиции в съвместно контролирани стопански единици в страната2232
Дългосрочни инвестиции в съвместно контролирани стопански единици в чужбина


224

 Инвестиционни имоти
Активна
Аналитична

2241
Земя, дългосрочно поддържана за увеличаване на капитала2242
Земя с неопределено бъдещо използване2243
Сгради, отдадени по експлоатационен лизинг2244
Сгради, подлежащи на отдаване по експлоатационен лизинг


225

Финансови активи, държани до настъпване на падежа
Активна
Аналитична

2251
Облигации, даржани до настъпване на падежа2252
Други документи и права, държани до настъпване на падежа


226

Фнансови активи, обявени за продажба
Активна
Аналитична

2261
Акции, обявени за продажба2262
Облигации, обявени за продажба2263
Инвестиционни бонове, обявени за продажба2264
Други документи и права, обявени за продажба


227

Дългосрочнни финансови активи, заложени като обезпечение
Активна
Аналитична
228

Държавни ценни книжа
Активна
Аналитична

2281
Държавни ценни книжа, обявени за продажба2282
Държавни ценни книжа, държани до насръпване на падежа


229

Други дългосрочни финансови активи и вземания
Активна
Аналитична

2291
Малцинствени участия2292
Дългосрочни вземания по предоставени авенси 2293
Вземания по финансов лизинг
група 23: Търговска Репутация
231

Положителна търговска репутация
Активна
Аналитична
232

Отрицателна търговска репутация
Пасивна
Аналитична


група 24: Амортизация
241

Амортизация на дълготрайни материални активи
Пасивна
Аналитична 

2411
Амортизация на земни участъци (обекти)2412
Амортизация на сгради и конструкции2413
Амортизация на съоражения2414
Амортизация на машини, оборудване и компютри2415
Амортизация на транспортни средства2416
Амортизация на офис обзавеждане и на друго стопанско обзавеждане2418
Амортизация на библиотечни фондове2419
Амортизация на други дълготрайни материални активи


242

Амортизация на дълготрайни (дългосрочни) нематериални активи
Пасивна
Аналитична 

2422
Амортизация на продукти от развойна дейност2423
Амортизация на права върху интелектуална собственост2424
Амортизация на програмни продукти2425
Амортизация на права върху индустриалната собственост2429
Амортизация на


на други дълготрайни (дългосрочни) нематериални активи


група 25: Коректив (Корекции) за Обезценка на Активи
251

Коректив за обезценка на дълготрайни (дългосрочни) и други активи
Пасивна (Корекционна)
Аналитична

2511
Коректив за обезценка на дълготрайни материални активи2512
Коректив за обезценка на дълготрайни нематериални активи2513
Коректив за обезценка на дългосрочни инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия2514
Коректив за обезценка на положителна търговска репутация 2519
Коректив за обезценка на други активи
група 27: Дълготрайни Биологични Активи
271

Гори
Активна
Аналитична
272

Трайни насаждения – плододаващи
Активна
Аналитична
273

Трайни насаждения – неплододаващи
Активна
Аналитична
274

Животни в основни стада
Активна
Аналитична
279

Други дълготрайни биологични активи
Активна
Аналитична