Лекции по Икономика

Сметкоплан 2014 - Раздел 3

Сметкоплан, обновен през 2014 г.

РАЗДЕЛ 1: СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛ И ЗАЕМИ 
РАЗДЕЛ 2: СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
РАЗДЕЛ 3: СМЕТКИ ЗА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
РАЗДЕЛ 4: СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ
РАЗДЕЛ 5: СМЕТКИ ЗА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
РАЗДЕЛ 6: СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ
РАЗДЕЛ 7: СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ
РАЗДЕЛ 9: СМЕТКИ ЗА УСЛОВНИ АКТИВИ И УСЛОВНИ ПАСИВИ
РАЗДЕЛ 3: СМЕТКИ ЗА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ


група 30: Материали (Суровини), Продукция и Стоки
301

Доставки
Активна
Аналитична
302

Материали (Суровини)
Активна
Аналитична

3021
Основни материали3022
Спомагателни материали3023
Резервни части3024
Горивни материали3025
Образци, модели, опитни инсталации и други3026
Амбалажни материали3027
Материали и стоки на път3028
Материали в преработка3029
Други материали


303

Продукция
Активна
Аналитична

3031
Продукция на склад3032
Продукция на отговорно пазене3033
Продукция на консигнация


304

Стоки
Активна
Аналитична

3041
Стоки на склад3042
Стоки на отговорно пазене3043
Стоки на консигнация3044
Стоки на лагеруване3045
Стоки, предадени за преработка, дообработка и сортировка3046
Транзитни стоки


305

Изпратени стоки и предадени работи
Активна

306

Инвестиции в материални запаси
Активна
Аналитична


група 31: Краткотрайни Биологични Активи
311

Млади животни (приплоди)
Активна
Аналитична
312

Животни за угояване
Активна
Аналитична
313

Дребни продуктивни животни
Активна
Аналитична
314

Птици в основни стада
Активна
Аналитична
315

Пчелни семейства
Активна
Аналитична
316

Животни за експериментални цели
Активна
Аналитична
319

Други краткотрайни биологични активи
Активна
Аналитична