Лекции по Икономика

Сметкоплан 2014 - Раздел 4

Сметкоплан, обновен през 2014 г.

РАЗДЕЛ 1: СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛ И ЗАЕМИ 
РАЗДЕЛ 2: СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
РАЗДЕЛ 3: СМЕТКИ ЗА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
РАЗДЕЛ 4: СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ
РАЗДЕЛ 5: СМЕТКИ ЗА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
РАЗДЕЛ 6: СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ
РАЗДЕЛ 7: СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ
РАЗДЕЛ 9: СМЕТКИ ЗА УСЛОВНИ АКТИВИ И УСЛОВНИ ПАСИВИ

РАЗДЕЛ 4: СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ


група 40: Доставчици и Свързани с Тях Сметки
401

Доставчици (Задължения към тях)
Пасивна
Аналитична

4011
Доставчици на дълготрайни активи4012
Доставчици на материали и стоки4013
Доставчици на услуги4014
Доставчици на ценни книжа4015
Доставчици по нефактурирани доставки


402

Доставчици по аванси (Вземания от тях)
Активна
Аналитична
403

Доставчици по търговски кредити (Задължения към тях)
Пасивна
Аналитична
404

Доставчици по доставки при определени условия (Задължения към тях)
Пасивна
Аналитична
406

Разчети със свързани лица по доставки (Задължения към доставчици)
Пасивна
Аналитична

4061
Разчети по доставки от дъщерни предприятия4062
Разчети по доставки от асоциирани предприятия4063
Разчети по доставки от други свързани лица


409

Други разчети с доставчици
Пасивна
Аналитична


група 41: Клиенти и Свързани с Тях Сметки
411

Клиенти (Вземания от тях)
Активна
Аналитична

4111
Клиенти за продадена продукция4112
Клиенти за продадени стоки4113
Клиенти за оказани стоки4114
Клиенти за продадени ценни книжа


412

Клиенти по аванси (Задължения към тях)
Пасивна
Аналитична
413

Клиенти по търговски заеми/кредити (Вземания от тях)
Активна
Аналитична
414

Клиенти по продажби при определени условия (Вземания от тях)
Активна
Аналитична
416

Клиенти по продажби на свързани лица (Вземания от тях)
Активна
Аналитична

4161
Вземания по предоставени заеми4162
Вземания по продажби4169
Други вземания от свързани лица


419

Други разчети с клиенти
Активна
Аналитична


група 42: Персонал и Съдружници
421

Персонал (Задължения към тях)
Пасивна
Аналитична

4211
Доходи на персонала по трудови и служебни правоотношения4212
Сътрудници4213
Стипендианти4214
Доходи на персонала при напускане4215
Депонирани възнаграждения4216
Компенсации на персонала под формата на акции и дялове


422

Подотчетни лица (Разчети с тях)
Акт-Пас
Аналитична

4221
Подотчетни лица4222
Пласьори на печатни издания4223
Пласьори на ценни книжа4229
Други вземания от подотчетни лица


423

Задължения по неизползвани отпуски
Пасивна
Аналитична
424

Вземания от съучастия
Активна
Аналитична
425

Задължения за съучастия
Пасивна
Аналитична
426

Вземания по записани дялови вноски
Активна
Аналитична
427

Доходи на персонала след напускане
Пасивна


4271
Пенсии4272
Медицинско обслужване4273
Други доходи на персонала след напускане4274
Други дългосрочни доходи на персонала


429

Други разчети с персонала и съдружниците
Акт-Пас
Аналитична


група 43: Вътрешни разчети
431

Вътрешни разчети
Акт-Пас


4311
Разчети между централното управление и децентрализираните звена4312
Разчети между децентрализираните звена 4313
Разчети между предприятия и звена в групата
група 44: Вземания по Липси, Начети и Съдебни Спорове
441

Вземания по рекламации
Активна
Аналитична
442

Вземания по липси и начети
Активна
Аналитична

4421
Вземания по липси и начети в левове4422
Вземания по липси и начети във валута


443

Ценови разлики по липси и начети
Пасивна
Аналитична
444

Вземания по съдебни спорове
Активна
Аналитична
445

Присъдени вземания
Активна
Аналитична


група 45: Разчети с Бюджета и с Ведомства
451

Разчети с общините
Акт-Пас

452

Разчети за корпоративен данък (Начислен данък върху печалбата)
Акт-Пас


4521
Разчети за Годишен корпоративен данък

Аналитична

4522
Разчети за Авансов корпоративен данък

Синтетична
453

Разчети за данък върху добавената стойност (ДДС)
Акт-Пас


4531
Начислен данък върху добавената стойност за покупките
Активна
Синтетична

4532
Начислен данък върху добавената стойност за продажбите
Пасивна
Синтетична

4538
Данък върху добавената стойност за възстановяване
Активна
Синтетична

4539
Данък върху добавената стойност за внасяне
Пасивна
Синтетична
454

Разчети за данъци върху доходи на физически лица
Акт-Пас
Синтетична
456

Разчети за акцизи
Акт-Пас
Аналитична
457

Разчети с митници
Акт-Пас
Аналитична
458

Разчети с министерства
Акт-Пас

459

Други разчети с бюджета и с ведомства
Акт-Пас
Аналитична


група 46: Разчети с Осигурители
461

Разчети с НОИ (НАП)- т.е. това са разчети за задължително социално осигуряване
Пасивна
Аналитична

4611
Разчети с фонд „Пенсии”4612
Разчети с фонд „Трудова злополука и професионална болест”4613
Разчети с фонд „Общо заболяване и майчинство”4614
Разчети с фонд „Безработица”4616
Разчети с фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”4617
Разчети за допълнително пенсионно осигуряване


462

Разчети за доброволно социално осигуряване
Пасивна
Аналитична
463

Разчети за здравно осигуряване
Пасивна
Аналитична
464

Разчети за еднократни помощи и детски надбавки
Активна
Синтетична

4641
Разчети за еднократни помощи4642
Разчети за помощи за деца


469

Други разчети с осигурители
Акт-Пас
Аналитична


група 49: Разни Дебитори и Кредитори
491

Доверители (Разчети с тях)
Пасивна
Аналитична
492

Разчети за гаранции
Акт-Пас
Аналитична
493

Разчети със собственици
Акт-Пас
Аналитична
494

Разчети по застраховане
Акт-Пас
Аналитична
495

Провизии
Пасивна
Аналитична

4951
Провизии за конструктивни задължения4952
Провизии за правни задължения4953
Провизии за обременяващи договори4959
Други провизии


496

Разчети по лихви
Акт-Пас
Аналитична
497

Разчети по отсрочени данъци
Акт-Пас


4971
Активи по отсрочени данъци
Активна


4972
Пасиви по отсрочени данъци
Пасивна

498

Други дебитори
Активна
Аналитична

4981
Други дебитори в левове4982
Други дебитори във валута4983
Разчети по бизнес комбинации


499

Други кредитори
Пасивна
Аналитична

4991
Други кредитори в левове 4992
Други кредитори във валута