Лекции по Икономика

Сметкоплан 2014 - Раздел 5

Сметкоплан, обновен през 2014 г.

РАЗДЕЛ 1: СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛ И ЗАЕМИ 
РАЗДЕЛ 2: СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
РАЗДЕЛ 3: СМЕТКИ ЗА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
РАЗДЕЛ 4: СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ
РАЗДЕЛ 5: СМЕТКИ ЗА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
РАЗДЕЛ 6: СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ
РАЗДЕЛ 7: СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ
РАЗДЕЛ 9: СМЕТКИ ЗА УСЛОВНИ АКТИВИ И УСЛОВНИ ПАСИВИ
РАЗДЕЛ 5: СМЕТКИ ЗА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА


група 50: Парични Средства и Еквиваленти
501

Каса в левове
Активна
Аналитична
502

Каса във валута
Активна
Аналитична
503

Разплащателна сметки в левове
Активна
Аналитична
504

Разплащателна сметка във валута
Активна
Аналитична
505

Акредитиви в левове
Активна
Аналитична
506

Акредитиви във валута
Активна
Аналитична
507

Предоставени депозити
Активна
Аналитична
508

Разплащателни чекове
Активна

509

Други парични средства
Активна
Аналитична

5091
Парични еквиваленти5092
Парични средства, заложени като обезпечение 5093
Други парични средства
група 51: Краткосрочни Финансови Активи и Вземания
511

Финансови активи, държани за търгуване (т.е. акции, облигации и финанспви активи)
Активна
Аналитична

5111
Акции, държани за търгуване5112
Облигации, държани за търгуване5113
Други финансови активи, държани за търгуване


512

Изкупени собствени акции
Активна
Аналитична
513

Финансови активи, заложени като обезпечение
Активна
Аналитична
514

Изкупени собствени облигации
Активна
Аналитична
515

Държавни ценни книжа
Активна
Аналитична
516

Благородни метали и скъпоценни камъни


519

Други краткосрочни финансови активи и вземания
Активна
Аналитична


група 52: Краткосрочни Вземания и Заеми
522

Краткосрочни вземания и заеми
Акт-Пас

523

Просрочени краткосрочни вземания и заеми
Акт-Пас

524

Краткосрочни вземания и заеми заложени като обезпечение
Акт-Пас

529

Други краткосрочни вземания и заеми
Акт-Пас