Лекции по Икономика

Сметкоплан 2014 - Раздел 6

Сметкоплан, обновен през 2014 г.

РАЗДЕЛ 1: СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛ И ЗАЕМИ 
РАЗДЕЛ 2: СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
РАЗДЕЛ 3: СМЕТКИ ЗА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
РАЗДЕЛ 4: СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ
РАЗДЕЛ 5: СМЕТКИ ЗА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
РАЗДЕЛ 6: СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ
РАЗДЕЛ 7: СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ
РАЗДЕЛ 9: СМЕТКИ ЗА УСЛОВНИ АКТИВИ И УСЛОВНИ ПАСИВИ

РАЗДЕЛ 6: СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ


група 60: Разходи по Икономически Елементи
601

Разходи за материали (горива, енергия и др.)
Активна
Аналитична
602

Разходи за външни услуги (наеми, транспортни разходи и др.)
Активна
Аналитична
603

Разходи за амортизация
Активна
Аналитична
604

Разходи за заплати (възнаграждения)
Активна (Пасивна е, когато е за сметка на работодателя)
Аналитична
605

Разходи за осигуровки
Активна (Пасивна е, когато е за сметка на работодателя)
Аналитична

6051
Начислени суми за фонд „Пенсии”6052
Начислени суми за фонд „Трудова слополука и професионална болест”6053
Начислени суми за фонд „Общо заболяване и майчинство”6054
Начислени суми за фонд „Безработица”6055
Начислени суми за здравно осигуряване6056
Начислени суми за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”6057
Начислени суми за допълнително пенсионно осигуряване6058
Начислени суми за социални надбавки и помощи на персонала6059
Начислени суми за временна нетрудоспособност на персонала


606

Разходи за данъци, такси и други подобни плащания
Активна
Аналитична
607

Разходи за провизии
Активна
Аналитична
608

Разходи от последващи оценки на активи
Активна
Аналитична

6081
Разходи от последващи оценки на дълготрайни материални активи6082
Разходи от последващи оценки на дълготрайни нематериални активи6083
Разходи от последващи оценки на инвестиционни имоти6084
Разходи от последващи оценки на дълготрайни биологични активи6085
Разходи от последващи оценки на стоково-материални запаси6086
Разходи от последващи оценки на краткотрайни биологични активи6089
Разходи от последващи оценки на други активи


609

Други разходи
Активна
Аналитична


група 61: Разходи за Дейността
611

Разходи за основна дейност (фактическа себестойност)
Активна
Аналитична

6111
Преки разходи за преработка6112
Постоянни общопроизводствени разходи6113
Променливи общопроизводствени разходи


612

Разходи за спомагателна дейност
Активна
Аналитична
613

Разходи за придобиване на дълготрайни активи
Активна
Аналитична

6131
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи6132
Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи


614

Административни разходи (За офис-оборудване,за материали, за изплащане на наем за офис-оборудване и за материали и много др.)
Активна
Аналитична
615

Разходи за продажби на продукция
Активна
Аналитична
616

Разходи по ликвидация на дълготрайни материални активи
Активна
Аналитична
617

Разходи за производствен брак
Активна
Аналитична
618

Разходи за социално-битова дейност
Активна
Аналитична
619

Други разходи, в т. ч. разходи при несъстоятелност и ликвидация на предприятието
Активна
Аналитична

6191
Разходи при несъстоятелност на предприятието6192
Разходи при ликвидация на предприятието 6199
Други разходи
група 62: Финансови Разходи
621

Разходи за лихви
Активна
Аналитична

6211
Разходи за лихви по получени краткосрочни заеми6212
Разходи за лихви по получени дългосрочни заеми6213
Разходи за лихви, дължими на свързани предприятия по дялови участия6214
Разходи за лихви по неизплатени заплати в срок6215
Разходи за лихви по държавни вземания6216
Разходи за лихви по търговски задължения6217
Други разходи за лихви, дължими на свързани предприятия6218
Други разходи за лихви, дължими на несвързани предприятия


623

Разходи по операции с финансови активи и инструменти
Активна
Аналитична

6231
Разходи по операции с краткосрочни финансови активи и инструменти6232
Разходи по операции с дългосрочни финансови активи и инструменти6233
Разходи по хеджиране6239
Други разходи по операции с финансови активи и инструменти


624

Разходи по валутни операции
Активна
Синтетична
625

Разходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти
Активна
Аналитична
629

Други финансови разходи
Активна
Аналитична

6291
Банкови такси и комисионни6292
Други комисионни в левове и в чуждестранна валута6293
Порто6299
Други финансови разходи
група 63: Загуба (разходи) от обезценка на активи
631

Загуба (разходи) от обезценка на активи
Активна
Аналитична

6311
Загуба (разходи) от обезценка на дълготрайни материални активи6312
Загуба (разходи) от обезценка на дълготрайни нематериални активи6313
Загуба (разходи) от обезценка на дългосрочни инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия6314
Загуба (разходи) от обезценка на положителна търговстка репутация 6319
Загуба (разходи) от обезценка на други активи
група 65: Разходи за Бъдещи Периоди
651

Нефинансови разходи за бъдещи периоди
Активна
Аналитична
652

Финансови разходи за бъдещи периоди
Активна
Аналитична


група 69: Извънредни Разходи
699

Извънредни разходи
Активна
Аналитична