Лекции по Икономика

Сметкоплан 2014 - Раздел 7

Сметкоплан, обновен през 2014 г.

РАЗДЕЛ 1: СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛ И ЗАЕМИ 
РАЗДЕЛ 2: СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
РАЗДЕЛ 3: СМЕТКИ ЗА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
РАЗДЕЛ 4: СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ
РАЗДЕЛ 5: СМЕТКИ ЗА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
РАЗДЕЛ 6: СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ
РАЗДЕЛ 7: СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ
РАЗДЕЛ 9: СМЕТКИ ЗА УСЛОВНИ АКТИВИ И УСЛОВНИ ПАСИВИ

РАЗДЕЛ 7: СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ


група 70: Приходи от Продажби и Други Приходи от Обичайна Дейност
701

Приходи от продажби на продукция
Пасивна
Аналитична

7011
Приходи от продажби на продукция от промишлена дейност7012
Приходи от продажби на продукция от селскостопанска дейност7013
Приходи от продажби на продукция от строителна дейност


702

Приходи от продажби на стоки
Пасивна
Аналитична

7021
Приходи от продажби на изкупени селскостопански произведения7022
Приходи от продажби на стоки на едро7023
Приходи от продажби на стоки на дребно7024
Приходи от продажби на стоки за чужбина7025
Приходи от продажби на стоки от внос


703

Приходи от продажби на услуги
Пасивна
Аналитична
704

Приходи от финансирания
Пасивна
Аналитична

7041
Приходи от финансирания, свързани с амортизируеми активи7042
Приходи от финансирания, свързани с неамортизируеми активи7043
Приходи от финансирания на текущата дейност7044
Приходи от преотстъпени данъци и опростени заеми


705

Приходи от продажби на дълготрайни активи
Пасивна
Аналитична
706

Приходи от продажба на материали/суровини
Пасивна
Аналитична
707

Приходи при несъстоятелност и ликвидация на предприятието
Пасивна
Аналитична

7071
Приходи при несъстоятелност на предприятието7072
Приходи при ликвидация на предприятието


708

Приходи от ликвидация на дълготрайни материални активи
Пасивна
Аналитична
709

Други приходи от дейността
Пасивна
Аналитична


група 72: Финансови Приходи
721

Приходи от лихви
Пасивна
Аналитична

7211
Приходи от лихви по разплащателни и депозитни сметки7212
Приходи от лихви по предоставени краткосрочни заеми7213
Приходи от лихви по предоставени дългосрочни заеми7214
Приходи от лихви по търговски вземания7215
Приходи от лихви по вземания от свързани предприятия7219
Други приходи от лихви


722

Приходи от съучастия
Пасивна
Аналитична

7221
Приходи от дивиденти7229
Други приходи от дялови участия


723

Приходи от операции с финансови активи и инструменти
Пасивна
Аналитична

7231
Приходи от операции с краткосрочни финансови активи и инструменти7232
Приходи от операции с дългосрочни финансови активи и инструменти7233
Приходи от хеджиране


724

Приходи от валутни операции
Пасивна
Синтетична
729

Други финансови приходи
Пасивна
Аналитична


група 73: Приходи от Възстановени Загуби (разходи) от Обезценка на Активи
731

Приходи от възстановени загуби (разходи) от обезценка на активи
Пасивна
Аналитична

7311
Приходи от възстановени загуби (разходи) от обезценка на дълготрайни материални активи7312
Приходи от възстановени загуби (разходи) от обезценка на дълготрайни нематериални активи7313
Приходи от възстановени загуби (разходи) от обезценка на дългосрочни инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия 7319
Приходи от възстановени загуби (разходи) от обезценка на други активи
група 75: Приходи за Бъдещи Периоди и Финансирания
751

Нефинансови приходи за бъдещи периоди
Пасивна
Аналитична
752

Финансови приходи за бъдещи периоди
Пасивна
Аналитична
753

Финансирания за дълготрайни активи
Пасивна
Аналитична

7531
Финансирания за амортизируеми дълготрайни активи7532
Финансирания за неамортизируеми дълготрайни активи


754

Финансиране на текущата дейност
Пасивна
Аналитична


група 79: Извънредни Приходи
799

Извънредни приходи
Пасивна
Аналитична