Лекции по Икономика

Сметкоплан 2014 - Раздел 9

Сметкоплан, обновен през 2014 г.

РАЗДЕЛ 1: СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛ И ЗАЕМИ 
РАЗДЕЛ 2: СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
РАЗДЕЛ 3: СМЕТКИ ЗА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
РАЗДЕЛ 4: СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ
РАЗДЕЛ 5: СМЕТКИ ЗА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
РАЗДЕЛ 6: СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ
РАЗДЕЛ 7: СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ
РАЗДЕЛ 9: СМЕТКИ ЗА УСЛОВНИ АКТИВИ И УСЛОВНИ ПАСИВИ

РАЗДЕЛ 9: СМЕТКИ ЗА УСЛОВНИ АКТИВИ И УСЛОВНИ ПАСИВИ


група 91: Чужди/Наети Материални и Нематериални Активи
911

Чужди материални и нематериални активи, получени като обезщетение
Активна
Аналитична
912

Чужди наети активи
Активна
Аналитична
913

Чужди наети материални активи, получени по консигнационен договор
Активна
Аналитична
914

Документи под особена/строга отчетност
Активна
Аналитична
915

Нефинансови ценности, приети на съхранение
Активна
Аналитична


група 92: Чужди Финансови Активи
921

Чужди финансови активи, получени като обезпечение
Активна

922

Заложени полици
Активнагрупа 93: Дебитори по Условни Вземания
931

Отписани непогасени вземания
Активна

934

Вземания по сделки с деривативи
група 95: Кредитори по Условни Задължения
951

Гаранции и други подобни непредвидени задължения
Пасивна

952

Конструктивни задължения
Пасивна

953

Задължения по обременяващи договори
Пасивна

954

Задължения по сделки с деривативи
Пасивнагрупа 96: Собствени Активи, Невключени в Стопанския Оборот
961

Активи в употреба, отчетени като разходи
Активна

969

Други собствени активи, невключени в стопанския оборот
Активнагрупа 98: Разни Сметки за Условни Активи
989

Разни активни задбалансови сметки (Други сметки за условни активи)
Активна
Синтетична


група 99: Разни Сметки за Условни Пасиви
999

Разни пасивни задбалансови сметки
Пасивна
Синтетична