Лекции по Икономика

5. Избор на юридическа форма

Юридическата форма се определя от различни критерии. Това са в особено голяма степен:
1. Право на ръководство (управление и представителство)
2. Отговорност и риск
3. Участие в печалбите и загубите
4. Възможности за набавяне на капитал
5. Облагане с данъци
6. Организация на съучастието
7. Информационни задължения
8. Разходи, свързани с юридическата форма

Въпросът за избор на най-целесъобразната юридическа форма обаче в някои случаи може да възникне и по-късно, в отделните фази на развитие на предприятието (промяна в организацията, преструктуриране, допълнително съоръжаване с машини и техника).
Юридическите форми на предприятията, при което формите според публичното право са в компетенцията само на публичната власт. Освен това юридическите форми се делят на търговски дружества с лично участие (дружества на личността) и дружества, в които съдружниците участват с капитал (дружества на капитала).
Юридическата форма обозначава първо най-общо една система от законови регламенти за един определен правен вид на организация, с която се уреждат правните отношения между собствениците и предприятието, между предприятието и окръжаващата го среда, както и помежду самите собственици на предприятието.

По-конкретно това са:
Фондация:
Имуществени ценности, които служат на една, най-често идеална цел, определена от основателя на фондацията.

Едноличен търговец (еднолична фирма):
Физическо лице, което е едноличен собственик на едно предприятие, отговаря с цялото си имущество, сам внася собствения капитал, по правило сам управлява предприятието си и има изключителни права върху печалбата. Статус на търговец се придобива чрез вписване в Търговския регистър (ЕТ).

5.1. Търговско дружество с лично участие
Обединение на поне две лица за постигане на една определена цел. Личността на съдружниците (сътрудничество, производство, услуги, отговорност) стои на преден план.

Събирателно дружество (СД):
Дружество с лично участие, чиято цел е насочена към упражняване на търговска дейност под обща фирма и чиито съдружници отговарят пред кредиторите на дружеството неограничено с цялото си имущество.

Командитно дружество (КД):
Дружество с лично участие, чиято цел е насочена към упражняване на търговска дейност под обща фирма и чиито съдружници се състоят от поне един лично отговорен съдружник (неограничено отговорен съдружник) и поне един съдружник, чиято отговорност е ограничена до неговия дял от капитала (командитист).

Гражданско сдружение (ГД):
Обединение от поне две лица за постигане на обща цел на базата на дружествен договор.
Дружество със съучастие (негласно дружество):
Дружество, при което някой участва в търговската дейност на друго лице по такъв начин, че неговото капиталовложение преминава в имуществото на лицето, упражняващо търговската дейност.

5.2. Дружества, в които съдружниците участват с капитал
Дружества, които са насочени към чисто участие на капитали, а не към личностите на отделните съдружници. Дяловете на дружествения капитал, който представлява фиксирана сума, по правило се продават свободно. Съдружниците не отговарят лично за дълговете на дружеството. Дружествата с участие на капитал са юридически лица, чийто дела се водят от определени органи.

Акционерно дружество (АД):
Търговско дружество, представляващо отделно юридическо лице, чиито съдружници участват с вноски в учредителния капитал, който е разпределен в акции, без съдружниците да отговарят лично за задълженията на дружеството.

Командитно дружество с акции (КДА):
Търговско дружество, представляващо отделно юридическо лице, при което поне един съдружник отговаря неограничено (неограничено отговорен съдружник), докато останалите, като командитни акционери, участват в учредителния капитал, разпределен в акции, без да трябва да отговарят лично за задълженията на дружеството.

Дружество с ограничена отговорност (ООД):
Търговско дружество, представляващо отделно юридическо лице, чиито съдружници участват с вноски в основния капитал, който е разделен на дялове, без да отговарят лично за задълженията на дружеството.

Сдружение:
Дружество с отворен брой участници, което цели стимулиране на доходите или на стопанството на неговите членове посредством обща търговска дейност.
Застрахователен съюз с взаимно участие:
Персонално обединение със собствена юридическа форма за частни застраховки и осигуровки, чиито членове същевременно са застраховани (осигурени) лица.
От особено значение са също и смесените форми, особено дружествената форма ООД и Ко.

5.3. Обединяване на предприятия
Тук вече не става въпрос за единна юридическа форма, а за многообразни възможности за съвместна работа на предприятията.
Конкуренцията е съществен белег на пазарната икономика. Лицата и предприятията, предлагащи стоки и услуги, се намират под постоянния натиск на конкурентноспособността. В отговор на този натиск във все повече браншове на икономиката нараства използването на кооперирането и концентрирането.

Налице е коопериране тогава, когато предприятия, които икономически остават самостоятелни, се задължават да работят съвместно посредством договори. А за концентриране става въпрос тогава, когато предприятията се отказват от икономическата си самостоятелност и се подчиняват на едно общо централно ръководство.
Причините за обединяването на предприятията са разнообразни: Наред с целите, насочени към отделните функции на предприятието (снабдяване, производство, пласмент и др.), могат да съществуват и причини от данъчно естество и други. Съобразно това има различни форми на обединяване:

Разпространени форми на коопериране: координирани действия, тръст или единство на интереси, консорциум или работно обединение, икономически съюз, картел
Важни форми на концентриране: съвместно предприятие, концерн сливане.

Според икономическата зависимост на обединените предприятия се различават:
1. Хоризонтални обединения, тоест еднакви етапи в производството или търговията.
2. Вертикални обединения, тоест разположени последователно етапи в производството или търговията.
3. Обединения от различни браншове (конгломерати).