Лекции по Икономика

Сметкоплан

Сметкоплан, обновен през 2014 г.

РАЗДЕЛ 1: СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛ И ЗАЕМИ 
РАЗДЕЛ 2: СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
РАЗДЕЛ 3: СМЕТКИ ЗА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
РАЗДЕЛ 4: СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ
РАЗДЕЛ 5: СМЕТКИ ЗА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
РАЗДЕЛ 6: СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ
РАЗДЕЛ 7: СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ
РАЗДЕЛ 9: СМЕТКИ ЗА УСЛОВНИ АКТИВИ И УСЛОВНИ ПАСИВИ


Сметка №
Наименование на разделите, на групите и счетоводните сметки
Вид на сметките
Анал./Синтет.
Главна счетоводна сметка
Сметка към главната счетоводна сметка


РАЗДЕЛ 1: СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛ И ЗАЕМИ


група 10: Капитал
101

Основен капитал- регистриран или изискващ регистрация
Пасивна
Аналитична

1011
Регистриран основен капитал- непоискан1012
Регистриран основен капитал- внесен1013
Регистриран основен капитал- невнесен и непросрочен1014
Регистриран основен капитал- невнесен и просрочен


102

Основен капитал- неподлежащ на регистрация (за консорциуми и дружества по ЗЗД)
Пасивна
Аналитична
104

Капитал при несъстоятелност и ликвидация на предприятието
Пасивна
Аналитична

1041
Капитал при несъстоятелност на предприятието1042
Капитал при ликвидация на предприятието


107

Сметка на собственика
Пасивна

108

Премии, свързани с капитала
Пасивна


1081
Премии от емисия и от изкупуване на акции1082
Премии от емисия и от изкупуване на облигации1089
Премии от други операции с финансови инструменти


109

Отбиви (сконто), свързани с капитала
Активна


1091
Отбиви (сконто) от емисия и от изкупуване на акции1092
Отбиви (сконто) от емисия и от изкупуване на облигации1099
Отбиви (сконто) от други операции с финансови инструменти
група 11: Капиталови Резерви
111

Общи резерви
Пасивна
Аналитична
112

Резерви от последваща оценка на дълготрайни (дългосрочни) активи
Пасивна
Аналитична
113

Резерви от последваща оценка на краткотрайни (краткосрочни) активи
Пасивна

114

Резерви от последваща оценка на финансови инструменти
Пасивна
Аналитична
115

Резерви от емисия на акции и от други операции с финансови инструменти
Пасивна
Аналитична
116

Резерв за преотстъпен корпоративен данък за инвестиции
Пасивна
Синтетична
117

Други резерви
Пасивна
Аналитична


група 12: Финансови Резултати
121

Непокрита загуба от минали години
Активна
Аналитична
122

Неразпределена печалба от минали години
Пасивна
Аналитична
123

Печалби и загуби от текущата година
Акт-Пас
(В края на отчетния период дебитното салдо на сметката показва загуба, а кредитното салдо - печалба.)
Синтетична
124

Финансов резултат при несъстоятелност и ликвидация на предприятието
Пасивна
Синтетична

1241
Финансов резултат при несъстоятелност на предприятието1242
Финансов резултат при ликвидация на предприятието
група 15: Получени Заеми
151

Получени краткосрочни заеми
Пасивна
Аналитична

1511
Получени краткосрочни заеми от свързани предприятия1512
Получени краткосрочни заеми от банки1513
Получени краткосрочни заеми от други финансови предприятия1514
Получени краткосрочни заеми, получени от банки и други финансови предприятия


152

Получени дългосрочни заеми
Пасивна
Аналитична

1521
Получени дългосрочни заеми от свързани предприятия1522
Получени дългосрочни заеми от банки1523
Получени дългосрочни заеми от други финансови предприятия1524
Получени дългосрочни търговски заеми1525
Получени дългосрочни заеми, получени от банки и други финансови предприятия1526
Подлежаща на погасяване през текущия период част на получените дългосрочни заеми от банки и други финансови предприятия


153

Дългови инструменти
Пасивна
Аналитична

1531
Краткосрочни дългови инструменти1532
Дългосрочни дългови инструменти1533
Подлежаща на погасяване през текущия период част на дългосрочните дългови инструменти1534
Дългови инструменти, държани за търгуване1538
Други краткосрочни дългови инструменти1539
Други гългосрочни дългови инструменти


159

Други заеми и дългове
Пасивна
Аналитична

1591
Дългосрочни задължения по получени аванси1592
Задължения по финансов лизинг1599
Други дългосрочни задължения