Лекции по Икономика

Сметкоплан

Сметкоплан, обновен през 2014 г.

РАЗДЕЛ 1: СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛ И ЗАЕМИ 
РАЗДЕЛ 2: СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
РАЗДЕЛ 3: СМЕТКИ ЗА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
РАЗДЕЛ 4: СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ
РАЗДЕЛ 5: СМЕТКИ ЗА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
РАЗДЕЛ 6: СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ
РАЗДЕЛ 7: СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ
РАЗДЕЛ 9: СМЕТКИ ЗА УСЛОВНИ АКТИВИ И УСЛОВНИ ПАСИВИ


Сметка №
Наименование на разделите, на групите и счетоводните сметки
Вид на сметките
Анал./Синтет.
Главна счетоводна сметка
Сметка към главната счетоводна сметка


РАЗДЕЛ 1: СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛ И ЗАЕМИ


група 10: Капитал
101

Основен капитал- регистриран или изискващ регистрация
Пасивна
Аналитична

1011
Регистриран основен капитал- непоискан



1012
Регистриран основен капитал- внесен



1013
Регистриран основен капитал- невнесен и непросрочен



1014
Регистриран основен капитал- невнесен и просрочен


102

Основен капитал- неподлежащ на регистрация (за консорциуми и дружества по ЗЗД)
Пасивна
Аналитична
104

Капитал при несъстоятелност и ликвидация на предприятието
Пасивна
Аналитична

1041
Капитал при несъстоятелност на предприятието



1042
Капитал при ликвидация на предприятието


107

Сметка на собственика
Пасивна

108

Премии, свързани с капитала
Пасивна


1081
Премии от емисия и от изкупуване на акции



1082
Премии от емисия и от изкупуване на облигации



1089
Премии от други операции с финансови инструменти


109

Отбиви (сконто), свързани с капитала
Активна


1091
Отбиви (сконто) от емисия и от изкупуване на акции



1092
Отбиви (сконто) от емисия и от изкупуване на облигации



1099
Отбиви (сконто) от други операции с финансови инструменти




група 11: Капиталови Резерви
111

Общи резерви
Пасивна
Аналитична
112

Резерви от последваща оценка на дълготрайни (дългосрочни) активи
Пасивна
Аналитична
113

Резерви от последваща оценка на краткотрайни (краткосрочни) активи
Пасивна

114

Резерви от последваща оценка на финансови инструменти
Пасивна
Аналитична
115

Резерви от емисия на акции и от други операции с финансови инструменти
Пасивна
Аналитична
116

Резерв за преотстъпен корпоративен данък за инвестиции
Пасивна
Синтетична
117

Други резерви
Пасивна
Аналитична


група 12: Финансови Резултати
121

Непокрита загуба от минали години
Активна
Аналитична
122

Неразпределена печалба от минали години
Пасивна
Аналитична
123

Печалби и загуби от текущата година
Акт-Пас
(В края на отчетния период дебитното салдо на сметката показва загуба, а кредитното салдо - печалба.)
Синтетична
124

Финансов резултат при несъстоятелност и ликвидация на предприятието
Пасивна
Синтетична

1241
Финансов резултат при несъстоятелност на предприятието



1242
Финансов резултат при ликвидация на предприятието




група 15: Получени Заеми
151

Получени краткосрочни заеми
Пасивна
Аналитична

1511
Получени краткосрочни заеми от свързани предприятия



1512
Получени краткосрочни заеми от банки



1513
Получени краткосрочни заеми от други финансови предприятия



1514
Получени краткосрочни заеми, получени от банки и други финансови предприятия


152

Получени дългосрочни заеми
Пасивна
Аналитична

1521
Получени дългосрочни заеми от свързани предприятия



1522
Получени дългосрочни заеми от банки



1523
Получени дългосрочни заеми от други финансови предприятия



1524
Получени дългосрочни търговски заеми



1525
Получени дългосрочни заеми, получени от банки и други финансови предприятия



1526
Подлежаща на погасяване през текущия период част на получените дългосрочни заеми от банки и други финансови предприятия


153

Дългови инструменти
Пасивна
Аналитична

1531
Краткосрочни дългови инструменти



1532
Дългосрочни дългови инструменти



1533
Подлежаща на погасяване през текущия период част на дългосрочните дългови инструменти



1534
Дългови инструменти, държани за търгуване



1538
Други краткосрочни дългови инструменти



1539
Други гългосрочни дългови инструменти


159

Други заеми и дългове
Пасивна
Аналитична

1591
Дългосрочни задължения по получени аванси



1592
Задължения по финансов лизинг



1599
Други дългосрочни задължения