Лекции по Икономика

1. Значение на директивите на ЕС за счетоводството на България. Международни стандарти.

Значителна стъпка към европейската счетоводна хармонизация са издадените от Европейската общност директиви. Те са:
4-та Директива която регламентира съдържанието и структурата на годишните отчети. Тя е от 1978 година и служи за координацията на отчетността от страните в ЕС. Тази директрива разглежда 4 основни въпроса:
- за структурата на счетоводния баланс и цели да се уеднакви със страните от ЕС;
- отчет за приходите и разходите;
- приложението към годишния финансов отчет;
- за оценките на активите и пасивите.

7-ма Директива от 1983 г., която третира съставянето на консолидираните счетоводни отчети.

8-ма Директива от 1984 г., която е посветена на статута, квалификацията и ролята на лицата извършващи задължителната годишна проверка и заверка на счетоводните отчети на предприятията - одиторите

Директива 86/635/ЕИО от 8 декември 1986 относно изготвянето на отчетите на финансовите институции

Директива 91/674/ЕИО от 19 декември 1991 година относно отчетите за застрахователните дружества


Международни стандарти
На базата на международните стандарти се изграждат българските счетоводни стандарти.

Комитета за международните счетоводни стандарти е създаден през 1973 г. в Лондон. Той разработва счетоводни стандарти които понастоящем са около 40 на брой.
България прилага значителна част от постановките на Международните счетоводни стандарти. От началото на 2003 г. те са задължителни за банките, застрахователите и осигурителните дружества у нас.

Международната федерация на счетоводителите е създадена през 1977 г. Нейните функции са главно в областта на регламентирането и усъвършенстването на счетоводната и одиторската професия. За целта федерацията е създала:
- международни одиторски стандарти;
- Етичен кодекс на професионалните счетоводители;
- стандарти за изготвяне на отчетите на предприятията от публичния сектор;
- регламентации и правила относно професионалното образование и обучение на счетоводителите и одиторите;

Пораждат се два основни типа счетоводни системи:
- счетоводство характерно за свободната пазарна икономика;
- счетоводство прилагано в страните с централно планова икономика.

Настоящото счетоводно законодателство в България се основава върху най доброто от европейския и счетоводен опит, като се запазват положителните елементи на националните счетоводни традиции. То включва:
- Закон за счетоводството;
- Национални счетоводни стандарти /НСС/;
- Примерен национален сметкоплан /ПНС/;
- Закон за независимия финансов одит;
- Международни одиторски стандарти /МОС/.