Лекции по Икономика

Лекции по Счетоводство и контрол

Лекции по Счетоводство и контрол
Съдържание:

1. Разходите, като елемент на вътрешнофирменото счетоводство
2. Методи за изследване динамиката на разходите
3. Счетоводен анализ на материалните запаси
4. Счетоводен анализ на трудовите разходи
5. Традиционен подход на обхващане и интегриране на непреките разходи в себестойността
6. Методи на калкулиране
7. Счетоводен анализ на зависимостта между разходите, обема и печалбата
8. Счетоводно бюджетиране
9. Характеристика на основния капитал на корпоративната единица
10. Икономическа същност на лизинга
11. Основни елементи на годишния финансов отчет и стойностни връзки между тях
12. Счетоводна политика на предприятието
13. Кризите в предприятията
14. Отчитане на финансовите средства
15. Признаване на разход

Лекции по Счетоводство и контрол (вариант 2)
Съдържание:

1. Същност, съдържание и задачи на счетоводството.
2. Предмет и метод на счетоводството.
3. Счетоводен баланс. Същност.
4. Счетоводни сметки. Същност, форми и съдържание.
5. Счетоводни статии. Същност. Видове. Кореспонденция на счетоводните сметки. Принцип на двойното записване.
6. Класификация на счетоводните сметки. Признаци за класификация.
7. Документиране. Същност. Съдържание на счетоводните документи. Видове. Документооборот.
8. Инвентаризация. Същност. Видове. Организация и ред за провеждане.
9. Хронологически и систематически счетоводни записвания.
10. Обобщаване и проверка на записванията по счетоводните сметки.
11. Текущо и периодично счетоводно отчитане.
12. Финансов отчет. Финансов одит.
13. Документиране на стопанските операции.
14. Инвентаризиране, оценяване и калкулиране.
15. Организация на счетоводството. Елементи. Принципи на счетоводството. Счетоводна политика.
16. Първоначално оценяване на активите и пасивите. Видове отчетни цени.
17. Методи за оценяване потреблението на краткотрайни материални активи.
18. Методи за оценяване потреблението на дълготрайни активи. Амортизация.
19. Методи на калкулация