Лекции по Икономика

Икономика на предприятието

Лекции по Икономика на предприятието
Съдържание:

1. Икономика на предприятието – научна и учебна дисциплина
2. Организация на предприятието
3. Предприятието – основна структурна и икономическа единица в стопанството на България
4. Типология и класификация на предприятията
5. Продукция на предприятието и производствена програма - характеристика, състав, измерители и показатели
6. Измерители на продукцията на предприятието
7. Производствен капацитет на предприятието
8. Дълготрайни активи на предприятието (ДА) - състояние, проблеми, използване
9. Оценяване и видове оценки на дълготрайните активи
10. Карткотарйни активи на предприятието
11. Персонал и производителността на труда в Предприятието (ПП и ПТП)
12. Инвестиции и инвестиционна дейност на фирмата
13. Логистични процеси в предприятието
14. Бизнес оценяване на предприятието
15. Ефективност на производствено-стопанската дейност на предприятието


Лекции по Икономика на предприятието (вариант 2)
(Благодарности на проф. д-р дин Любомир Андреев за тях)

Съдържание:

1. Основни понятия, развитие и задачи на икономиката на предприятието
2. Предприятието и околната среда
3. Решенията в едно предприятие
4. Основаване на предприятие
5. Избор на юридическа форма
6. Избор на структурата на предприятието
7. Решения в текущата работа на предприятието