Лекции по Икономика

Планиране и прогнозиране

Лекции по Планиране и прогнозиране
Съдържание:

1. Планирането като функция на управлението. Задачи на планирането.
2. Принципи и подходи при планирането.
3. Класификация на плановете и планирането.
4. Еволюция на фирменото планиране
5. Същност и принципи в прогнозирането. Видове прогнози.
6. Етапи в прогнозирането.
7. Подходи в прогнозирането.
8. Методи на прогнозиране.
9. Производствена програма.
10. Планиране използването на производствения капацитет.
11. Планиране потребността от материали.
12. Планиране на материалните запаси.
13. Планиране потребността от човешки ресурси.
14. Измерване, анализ и планиране производителността на труда.
15. Планиране на работната заплата.
16. Същност и съдържание на стратегическия план.
17. Мисия и цели на организацията.
18. Стратегически анализ.
19. Класификации на стратегиите.
20. Същност и съдържание на маркетинговият план.
21. Прогнозиране на продажбите.
22. Финансов план.
23. Бюджетиране.