Лекции по Икономика

Финансово-счетоводен анализ

Финансово-счетоводен анализ
Съдържание:

1. Същност на анализа.
2. Обществено-полезни функции на анализа.
3. Метод на икономическия и в частност на ФСА и неговите характерни особености.
4. Методически способи на финансово-счетоводния анализ.
5. Способи за установяване и измерване влиянието на факторите (способи за детерминиран факторен анализ).
6. Способи за проверка на обосноваността и на оптималния характер на плановете и решенията (математически способи).
7. Характер, особености и изисквания към икон. информация, използвана за нуждите на ФСА.
8. Информационни източници на данни за икономическия и ФСА.
9. Система от икономически пказатели използвани от ФСА и тяхната класификация.
10. Организация на ФСА като практическа дейност.
11. Етапи на аналитичната работа.
12. Понятие за факторен анализ, видове и задачи.
13. Класификация и систематизация на факторите.
14. Детерминирано моделиране на факторни системи (факторни детерминирани модели).
15. Същност и значение на финансовото състояние на предприятието и източници на данни за неговото анализиране.
16. Фактори обуславящи финансовото състояние на предприятието.
17. Показатели за анализ на финансовото състояние и тяхното систематизиране.
18. Анализ на имуществената структура (ИС).
19. Анализ на капиталовата структура и неговия собствения капитал.
20. Анализ на ликвидността.
21. Анализ на състоянието и изменението на МЗ.
22. Анализ на вземанията (дебиторската задълженост) – ДЗ.
23. Анализ на задълженията - КЗ.
24. Анализ на паричните средства.
25. Състав и видове разходи, обект на аналитично изучаване.
26. Обща оценка и анализ на разходите на 100лв. приходи.
27. Анализ на разходите по икономически елементи (РИЕ).
28. Анализ на разходите за суровини и материали; за горива, външни услуги и амортизации.
29. Анализ на разходите за РЗ и СО.
30. Анализ на финансовите и извънредните разходи.
31. Анализ и изследване на разходите по дейности.
32. Анализ на себестойността на продукцията.
33. Състав и видове приходи, обект на аналитично изучаване. Източници на данни за анализа.
34. Фактори, обуславящи размера и изменението на приходите.
35. Анализ на приходите от дейността.
36. Анализ на финансовите и извънредните приходи.
37. Анализ на приходите по състав, време и място на формиране.
38. Анализ на състава, структурата и динамиката на печалбата.
39. Анализ на печалбата от продажби на продукция, стоки и услуги.
40. Анализ на маржиналния доход от продукция, стоки и услуги.
41. Фактори на рентабилността и източници на данни за нейното анализиране.
42. Анализ на рентабилността с частни (детайлизирани) показатели.
43. Анализ на ефективността.