Лекции по Икономика

Бизнес планиране и контрол

Лекции по Бизнес планиране и контрол
Съдържание:

1. Същност, характеристика и задачи на бизнес планирането
2. Същност на контрола като управленска функция.
3. Регулиране на поведението на системата в резултат на упражнен контрол.
4. Определение за контрол. Форми на контрол.
5. Видове контрол. Основни видове контрол.
6. Конкретни видове контрол.
7. Нива и равнища на планиране.
8. Изграждане на бизнес план. Характеристики на бизнес плана.
9. Система от цели в органицацията.
10. Видове стратегии за развитие на организацията.
11. Бизнес план.
12. Анализ, диагностика на организацията в заобикалящата среда.
13. Анализ на макросрадата.
14. Анализ на микросрадата
15. Анализ на потребителя.
16. Анализ на пазара.
17. Анализ на бранша /външен/.
18. Конкурентна рамка.
19. Анализ вътре в организацията.
20. Бизнес стратегии.
21. Организационни планове.
22. SWOT анализ.
23. Стратегически анализ на веригата: дейности – създаване на потребителска стойност разходи.
24. Организация в повече браншове.