Лекции по Икономика

Финанси

Лекции по Финанси
Съдържание:

Финанси и финансова система
1. Теоретични основи на финансите
2. Икономическа роля на държавата като основа за еволюцията на публичните финанси
3. Финансова система и финансова политика
4. Публично стопанство, публични блага и теорията за колективния избор
Приходна система - същност и елементи
1. Теоретични основи на държавните приходи. Класификация
2. Източници на финансови ресурси
3. Методи и форми за акумулиране на ресурси
Обща теория на данъка
1. Същност на данъка, данъчни теории
2. Елементи на данъка
3. Принципи на данъчното облагане
4. Начини на облагане с данъци
5. Начини за събиране на данъци
6. Видове данъци, отбягване и прехвърляне
7. Данъчни системи. Данъчна система на РБългария
Косвени данъци
1. Характеристика на косвените данъци
2. Видове косвени данъци
Преки данъци
1. Преки имуществени данъци
2. Преки подоходни данъци
Държавни разходи
1. Общо икономическо съдържание и класификация на държавните разходи
2. Концепции за ролята на държавните разходи
3. Държавни разходи и въздействието им върху икономическите и социалните процеси
4. Характеристика на основните видове държавни разходи
Бюджет
1. Същност, функции и роля на бюджета. Принципи на съставяне на бюджета
2. Видове бюджети
3. Бюджетна технология и бюджетна политика
4. Бюджетно равновесие - същност, значение и разновидности
Местно самоуправление и местни финанси
1. Структура на публичния сектор и институционални нива за осигуряване на публични блага
2. Местни публични блага и тяхната специфика
3. Местно самоуправление и местна администрация
4. Характеристика на административно териториалните единици
Местни финанси
1. Същност на приходната система и класификация на приходите на местните финанси
2. Същност на разходите на бюджетите на местните органи на управление
3. Общински бюджет