Лекции по Икономика

Макроикономика

Лекции по Макроикономика
Съдържание:

1. Обхват на Макроикономиката. Макроикономически проблеми, цели и инструменти.
2. Индикатори за равнището на икономическата активност. Макроикономически кръгооборот. БВП.
3. Измерване на БВП. Номинален и реален БВП. Макроикономическо благосъстояние.
4. Съвкупно търсене и съвкупно предлагане и техните криви.
5. Класическият и кейнсианският подход за определяне обема на производството.
6. Компоненти на ст. разходи за лично потребление и спестявания. Функции на потреблението и спестяването.
7. Макроикономическо равновесие - Кейнсиански модел.
8. Същност и характеристика на икономическия цикъл.
9. Измерване и прогнозиране на икономическия цикъл.
10. Проблемът за цикличността в икономическата теория. Антикризисна политика.
11. Заетост и безработица. Същност и измерване на безработицата.
12. Причини и форми на безработицата. Концепцията за "пълна заетост".
13. Същност, измерване и видове инфлация.
14. Причини за инфлацията - теоретични дискуции.
15. Последици от инфлацията и стабилизационна политика.
16. Същност и функции на данъка. Принципи и механизми на данъчата система и данъчното облагане.
17. Видове данъци. Ефективност и справедливост на данъчната система. Крива на лафер.
18. Държавен бюджет. Бюджетни разходи. Бюджетен дефицит и държавен дълг.
19. Фискална политика - същност и цели. Дискреционна фискална политика.
20. Недискредиционна фискална политика. Вградени стабилизатори. Финансова политика, ориентирана към предлагането.
21. Пари. Измерване на паричното предлагане. Монетарни агрегати.
22. Търговски банки и техните операции.
23. Търсене и предлагане на пари, равновесие на паричния пазар.
24. Централна банка. Независимост на централната банка. Функции.
25. Основни инструменти и механизми на монетарната политика.
26. Икономически растеж - същност и показатели. Моделиране на производството.
27. Фактори на икономическия растеж. Държавно регулиране на растежа.
28. Роля на международната търговия. Икономически основи. Търговски бариери.
29. Търговски и платежен баланс.
30. Международна валутна система. Валутен пазар и валутен курс.