Лекции по Икономика

Управление на човешките ресурси

Лекции по Управление на човешките ресурси
Съдържание:

1. Управление на персонала или управление на човешките ресурси
2. Управление на човешките ресурси. Същност
а/ Стратегическо и оперативно управление
б/ Фактори, които оказват влияние върху управлението на човешките ресурси
3. Установяване потребността от човешки ресурси в стопанската единица
4. Определяне на потребностите от човешки ресурси
5. Длъжностна характеристика
6. Подбор на човешки ресурси
7. Обучение и развитие на човешките ресурси
8. Професионално развитие. Същност
9. Професионална квалификация
10. Професионална кариера
11. Системи за оценка на работното място (длъжността)
12. Мотивация
13. Мотивационни фактори
14. Мотивационна структура
15. Индивидуална работна заплата
16. Структура на работната заплата
17. Допълнителни трудови възнаграждения. Видове
18. Изчисляване на полагащите се трудови възнаграждения
19. Организация на работната заплата
20. Безопасност и условия за работа
21. Трудови конфликти