Лекции по Икономика

Основи на публичната администрация

Лекции по Основи на публичната администрация
Съдържание:

I. Въведение в публичната администрация
1. Понятие за публична администрация. Разграничение между публична администрация, държавна администрация и частна /бизнес/ администрация.
2. Публичната администрация като наука и учебна дисциплина. Връзка с другите обществени науки.

II. Правни основи на публичната администрация
1. Източници на административно право
2. Административна власт
3. Субекти в административните отношения
4. Административно-правен статут на гражданите

III. Функции на публичната администрация
1. Характеристика и форми на административната дейност
2. Принципи на организация на административната дейност
3. Актове на държавната администрация
4. Оперативна самостоятелност и обвързана компетентност
5. Компетентност на държавните административни органи

IV. Структура на публичната администрация в република българия
1. Държавен административен апарат. Органи на централната държавна администрация.
2. Правителство
3. Министерски съвет
4. Министерства
5. Административно-териториално устройство
6. Местно управление и местна администрация
7. Исторически преглед, структурна и функционална характеристика на общинската власт в България

V. Държавна служба
1. Понятие за държавна служба
2. Държавни служители
3. Класификация на държавните служители
4. Задължения и права на държавните служители
5. Отговорности на държавните служители
6. Длъжност и длъжностна характеристика на държавната служба

VI. Обучение и атестиране на служителите от публичната администрация
1. Система за обучение на служителите от публичната администрация
2. Обучение за професионално развитие на служителите
3. Обучение за служебно развитие на служителите
4. Понятие за оценяване и атестиране на служителите от публичната администрация
5. Условия и ред за атестиране на служителите от публичната администрация
6. Повишаване в ранг на държавните служители

VII. Контрол във и върху публичната администрация
1. Контролът в управлението
2. Контрол вътре в администрацията
3. Контрол на представителните органи
4. Обществен контрол
5. Контрол на гражданите върху администрацията
6. Съдебен контрол

VIII. Aдминистративна етика
1. Административна теория и етика
2. Фактори, влияещи върху административната етика
3. Инфраструктура на административната етика
4. Корупция

IX. Перспективи на публичната администрация
1. Публичната администрация в демократичната държава
2. Съвременни задачи на публичната администрация
3. Административна реформа
4. Стратегия за електронно правителство
5. Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа „Едно гише”
6. Структура и дейност на институцията Омбутсман