Лекции по Икономика

Аграрна политика

Лекции по Аграрна политика
Съдържание:

1. Аграрната политика – проявление на държавна намеса в аграрния сектор.
2. Концепции за разрешаване на фермерския проблем (концепции заложени в аграрната политика).
3. Предмет и цели на аграрната политика.
4. Инструменти (мерки), които правителствата използват в аграрната политика.
5. Функции на цените на селскостопанската продукция и произтичащите от тях цели на аграрната политика.
6. Преките ценови интервенции и буферните запаси като инструменти на ценовата аграрна политика.
7. Поддържащото изкупуване и контролът върху вноса чрез тарифни ограничители като инструменти на ценовата аграрна политика.
8. Контрол върху вноса с нетарифни ограничения.
9. Ценова аграрна политика чрез импортни цени, променливи мита и тарифни квоти.
10. Ценова аграрна политика прилагана чрез регулиране на износа.
11. Същност и цели за правителствена интервенция върху ресурсните пазари.
12. Икономически лостове за прилагане на ресурсната аграрна политика (ценова ресурсна политика).
13. Политика за директно поддържане на земеделските доходи.
14. Политика за ограничено предлагане на селскостопански продукти – същност, икономически лостове.
15. Възможности за регулиране протекционизма в селското стопанство.
16. Определяне на коефициент за номинална и за ефективна защита.
17. Международната търговия със селскостопански продукти и влиянието на националните политики.
18. Значението на Световната търговска организация за либерализация на международната селскостопанска търговия.
19. Цели, принципи и икономически лостове за прилагане на общата селскостопанска политика.
20. Финансови (монетарни) проблеми при провеждане на общата селскостопанска политика.
21. Нова обща селскостопанска политика на ЕС.
22. Аграрна политика на България в периода 1990 г.- 2000 г.
23. Ценова аграрна политика на Република България.
24. Поземлената реформа като инструмент на структурната аграрна политика.
25. Инструменти и проблеми на политиката за поземлена реформа.