Лекции по Икономика

Търговски сделки и несъстоятелност

Лекции по Търговски сделки и несъстоятелност
Съдържание:

1. Търговски сделки. Понятие за търговската сделка. Критерии за търговската
сделка. Видове търговски сделки.
2. Правна уредба. Основни белези и форми на ТС. Специфични правила и изисквания за ТС.
3. Сключване и съдържание на търговските сделки. Публична покана и публично предложение.
4. Изпълнение на търговски сделки. Злоупотреба с право от страна на търговците.
5. Неизпълнение на търговски сделки. Видови неизпълнение.
6. Обективна невъзможност за изпълнение на ТС. Задължение за информация на изправната страна.
7. Стопанска непоносимост.
8. Обезпечения при ТС. Обща характеристика. Видове обезпечения.
9. Търговски залог.
10. Банков залог.
11. Търговско право на задържане.
12. Търговска продажба. Определение. Съдържание на договора за продажба. Права и задължения на купувача и продавача.
13. Особени условия за отделни видове търговски продажби.
14. Продажба на публичен търг- Чл. 337 - 341. Организация и провеждане на търговете.
15. Комисионен договор.
16. Последици от нарушаване правилата за провеждане на търгове за търговски сделки. Правна защита.
17. Договор за лизинг.
18. Спедиционен договор.
19. Договор за превоз на стоки.
20. Договор за застраховка.
21. Договор за имуществена застраховка.
22. Застраховка гражданска отговорност.
23. Застраховки "живот" и "злополука".
24. Банкови сделки - понятие и видове.
25. Банкови сделки. Правна уредба. Банков кредит, банкова гаранция.
26. Борсови сделки.
27. Договор за услуга.
28. Договор за факторинг.
29. Договор за фрайчайзинг.
30. Договор за влог в публичен склад.
31. Лицензионен договор /Договор зо Ноу-Хау/.
32. Договор за търговска концесия. Понятие правна уредба. Права и задължения на
страните. Отговорности.
33. Ценна книга. Понятие.Същност и функции. Видове ценни книжа.
34. Правни изисквания за ценните книжа.Основни реквизити и форма на ЦК.
35. Прехвърляне на правата по ценните книжа. Джиро - същност и правно действие.
36. Изпълнение на задълженията по ценните книжа. Предявяване на ценните книжа за плащане.Осъществяване на плащането.
37. Неизпълнение на задълженията по ценните книжа. Отказ за приемане и плащане. Протест.
38. Отговорност за неизпълнение на задълженията по ценната книга. Давностни срокове.
39. Менителница.
40. Запис на заповед.
41. Чек.
42. Несъстоятелност. Същност, функции и задачи.
43. Субекти на несъстоятелността.
44. Производство за обявяване на несъстоятелност. Условия и изисквания за откриване на производството на несъстоятелност.
45. Обявяване на длъжника за несъстоятелен. Правни последици.
46. Управление на масата на несъстоятелността. Органи - синдик и общо събрание на кредиторите.
47. Правни гаранции и изисквания за предотвратяване сделки на длъжника с имущество.
48. Ликвидация на производство по несъстоятелност.
49. Прекратяване на правосубектността на обявеното за несъстоятелност ЮЛ.
50. Правна процедура за оздравяване на неплатежоспособния търговец - ЮЛ /Предпазен конкордат/.
51. Правно положение на обявения за несъстоятелен търговец, членовете на управителните органи на ЮЛ.
52. Възстановяване правата на обявения за несъстоятелен търговец.