Лекции по Икономика

Икономически теории

Лекции по Икономически теории
Съдържание:

1. Икономическата мисъл в Античния свят /Гърция и Рим/ и Средновековието
2. Меркантилизъм. Обща характеристика. Идеи на меркантилизма във Франция и Англия. Особености в Русия
3. Физиократи – френски вариант на класическата школа
4. Адам Смит и зрелият класицизъм
5. Икономически възгледи на Давид (Дейвид) Рикардо
6. Икономически възгледи на Жан Батист Сей и Томас Малтус
7. Джон Стюарт Мил и упадъкът на класическата школа
8. Критици на икономическия рационализъм и на капиталистическата пазарна система. С. Сисмонди
9. Икономическото учение на марксизма. Принципи на историческия материализъм. Икономическа концепция на К. Маркс
10. Историческа мисъл в Германия – прагматична икономика
11. Маржинална революция и поява на неокласическите направления
12. Австрийската школа в политическата икономия
13. Утвърждаване на неокласицизма. Кеймбриджска школа. Американският маржинализъм: Дж. Б. Кларк
14. Институционализъм и неоинституционализъм
15. Кейнсианска революция. Икономически възгледи на Кейнс. Еволюция на ейнсианството.
16. Икономически неолиберализъм. Обща характеристика. Неоавстрийска школа - Лудвиг Мизес и Фридрих Хайек
17. Неолиберализмът в Германия. Фрайбургска школа - Валтер Ойкен
18. Теория на социалната пазарна икономика
19. Съвременни неоконсервативни теории – икономика на предлагането
20. Новата класическа макроикономика
21. Монетаризъм – чикагска школа – Милтан Фридман


Лекции по Икономически теории (вариант 2)
Съдържание:

1. Меркантилизъм- епоха на търговския капитализъм
2. Възникване на Класицизма в Англия и Франция
3. Физиократическа школа
4. Субективна теория
5. Либералния свят на Адам Смит
6. Теорията на Смит за доходите, факторите на растежа и парите
7. Утилитарна икономическа доктрина
8. Корени на оптимизма във френския класицизъм
9. Полъх на песимизма в Англия
10. "Стара" историческа школа
11. "Нова" историческа школа
12. Икономически и социални идеи в САЩ през 19 век
13. Социалният радикализъм във Франция
14. Прудонизма като политическа икономия на дребните производители
15. Анархични идеи в Русия
16. Марксическа политическа икономия
17. Австрийска субективна школа
18. Кеймбриджска и Американска школа
19. Американски неолиберализъм
20. Монетаризмът като икономическа доктрина
21. Неомонетарни концепции
22. Монетаризма на Австрийската парична школа или Неоавстрийска школа
23. Неолиберализъм в Германия
24. Неокейнсианство