Лекции по Икономика

Международни икономически отношения

Лекции по Международни икономически отношения
Съдържание:

1. Сила и съотношение на силите в международните отношения. Противоречия, конфликти и сътрудничество в международните отношения.
2. Система на международните отношения - същност, формиране, среда, елементи и структура. Типове системи на международни отношения.
3. Световно стопанство, международни отношения и международни икономически отношения.
4. Вътрешни и външни детерминанти на външната политика на държавата. Средства на външната политика - икономически, военни, дипломатически.
5. Същност и организационно устройство на външноикономическите отношения на България.
6. Външнотърговски режим на България.
7. Актуални проблеми на външноикономическите отношения на България.
8. Същност и особености на международните валутни отношения. Международни валутни баланси.
9. Същнот и етапи в развитието на международната валутна система до края на Втората световна война.
10. Бретънуудска валутна система и споразумението в Кингстън.
11. Международни валутно-финансови организации.
12. Елементи на международната валутна система.
13. Валутен курс - същност и икономическа роля във външната търговия.
14. Методи за регулиране на валутния курс и особености в България.
15. Форми на плащане във външната търговия.
16. Средства на плащане във външната търговия.
17. Международен валутен пазар - същност и механизми на регулиране.
18. Валутно-финансови условия на външнотърговските сделки.
19. Международен кредит - същност, източници, видове и стойност. Външен дълг и методи за неговото регулиране.
20. Възникване и развитие на световното стопанство.
21. Съвременна структура на световното стопанство.
22. Проблеми на реинтегрирането на бившите социалистически страни в световното стопанство
23. Класическа теория за сравнителните преимущества на база на трудовата теория на стойността.
24. Неокласическо развитие на теорията на международната търговия.
25. Сравнителни преимущества в модела на Хекшер - Олин.
26. Цени на стоките и факторите на производство в условията на международната търговия. Тенденция на изравняване на факторните цени.
27. Емпирично изследване и парадокс на Леонтиев.
28. Противоборство на протекционизма и свободната търговия.
29. Тарифни регулатори в международната търговия.
30. Характеристика на българската митническа тарифа. Митническа политика и практика в България.
31. Нетарифни регулатори в международната търговия.
32. Мерки за стимулиране на експорта. Политика на експортна ориентация и политика на заместване на вноса.
33. Световна търговска организация - структура и принципи на взаимоотношения между страните - членки.
34. Кръговете преговори “Кенеди”, “Токио” и “Уругвай” в рамките на СТО - резултати.
35. Международна миграция на работна сила.
36. Теория за интеграцията.
37. Основни интеграционни общности в света - цели и резултати.
38. Транснационалните корпорации и международното движение на капитали.
39. Трансферни цени и трансферно ценообразуване.
40. Международна търговия с услуги и обекти на интелектуална собственост.
41. Глобализацията на икономическите процеси - резултати и предизвикателства пред човечеството.
42. Търговски фирми - юридически и икономически статут на фирмата според българското законодателство.
43. Характеристика на търговците, работещи от свое име и за своя сметка.
44. Характеристика на комисионната търговия.
45. Търговско посредничество, представителство, франчайзинг.
46. Международни търговски конвенции и кодекси.
47. Информационно осигуряване на фирмата. Области за информационно изследване във външнотърговската дейност.
48. Инвестиционна политика на фирмата.
49. Икономика на фирмените активи и пасиви.
50. Ценова политика на фирмата на международните пазари.
51. Международен морски транспорт.
52. Международен железопътен транспорт.
53. Международна спедиторска дейност.
54. Международно застраховане.
55. Същност на дипломацията и средства за нейното провеждане. Особености в България.
56. Дипломатически представителства - същност и рангове.
57. Виенска конвенция за дипломатическата дейност.
58. Дипломатическа кореспонденция - същност и средства.
59. Дипломатически протокол и церемониал - същност и особености на държавния протокол в България.
60. Същност и особености на международния маркетинг.
61. Анализ и оценка на международната маркетингова среда.
62. Форми на навлизане на международни пазари.
63. Дистрибуционна стратегия на международните пазари.
64. Сегментиране на международните пазари и избор на целеви сегменти.
65. Продуктова стратегия на международните пазари.
66. Ценова политика на международните пазари.
67. Комуникационна политика на международните пазари.
68. Рекламата в международния бизнес - същност и особености.
69. Средства за провеждане на рекламата в международния бизнес.
70. Ефективност на рекламата в международния бизнес.
71. Обща и специална подготовка на международните сделки.
72. Икономическо съдържание на международния договор за покупко - продажба на стоки.
73. Специфични търговски операции - реекспорт, суич, але-ретур, преработвателни.
74. Международни борсови операции.
75. Международни специални сделки - инженеринг, лизинг, франчайзинг.
76. Реализация на външнотърговските сделки. Документация.